NADSTROPJE

B.5

Nadstropje B.5., Stanovanje 44 Nadstropje B.5., Stanovanje 45 Nadstropje B.5., Stanovanje 46

Enote B.5

B.5. 44

159,0 m2 (4-sobno)

B.5. 45

75,0 m2 (3-sobno)

B.5. 46

146,4 m2 (4-sobno)